FIRMA HANDLOWA - MASZYNY ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000325887
Numer REGON: 200269641
Numer NIP: 7231607059
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/18249/17/692]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MASZYNY ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina KOŁAKI KOŚCIELNE miejscowość CZARNOWO-DĄB2009-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość CZARNOWO-DĄB kraj POLSKA 2022-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 27.11.2008 R. W LUCYNY LEWEK-PORZYCKIEJ W OPOLU, REP. A NR 4484/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 25.02.2009 R. W LUCYNY LEWEK-PORZYCKIEJ W OPOLU, REP. A NR 313/2009 ZMIENIONO § 13 UST. 32009-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE WEERT2009-03-16 do dziś
2. ImionaRENE WALTERUS2009-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE WEERT2009-03-16 do dziś
2. ImionaRENE WALTERUS2009-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2009-03-16 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-03-16 do dziś
346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-03-16 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-04 do dziś
2data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-25 do dziś
3data złożenia 24.01.2013 okres 2009 ROK2013-02-19 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-12 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-08-04 do dziś
22011 ROK2012-07-25 do dziś
32009 ROK2013-02-19 do dziś
42012 ROK2013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-08-04 do dziś
22011 ROK2012-07-25 do dziś
32009 ROK2013-02-19 do dziś
42012 ROK2013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów