ASTREA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000325844
Numer REGON: 141757490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-12-20
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/20914/18/873]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTREA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2009-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica RYNEK nr domu 5 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2009-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 4 MARCA 2009 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM KOREWICKIM W WARSZAWIE, PRZY ULICY WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, ZA REPERTORIUM A NR 1251/20092009-03-16 do dziś
222 KWIETNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 1981/2009, ANDRZEJ KUCEWICZ NOTARIUSZ W RASZYNIE W KANCELARII PRZY ALEI KRAKOWSKIEJ NUMER 36B ZMIANA PARAGRAFÓW § 2 I § 3.1 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2009-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRĄK2009-03-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁOTYCH2009-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMNIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2009-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRĄK2009-03-16 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-03-16 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-03-16 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-03-16 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-16 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-03-16 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-03-16 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2009-03-16 do dziś
864 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-16 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-03-16 do dziś
1070 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-03-16 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-16 do dziś
1268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-03-16 do dziś
1373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-03-16 do dziś
1473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 04.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.03.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów