EXILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000325787
Numer REGON: 141777067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-08-11
Sygnatura akt[RDF/232299/20/571]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXILIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RADZYMIŃSKA nr domu 54/58 nr lokalu 70 kod pocztowy 03-752 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2009 R., WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, JOANNA WRZOCHALSKA ZARĘBA, WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. PAŃSKA 73, 00-834 WARSZAWA, REP. A NR 740/20092009-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2009-03-13 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2009-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2009-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM, EWENTUALNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. (§ 8 UST. 12 UMOWY SPÓŁKI)2009-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2009-03-13 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2009-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-03-13 do dziś
270 2 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-13 do dziś
373 1 REKLAMA2009-03-13 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-03-13 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-03-13 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-03-13 do dziś
785 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-13 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2020 okres OD 13.03.2009 DO 31.12.20092020-08-11 do dziś
2data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-08-11 do dziś
3data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-08-11 do dziś
4data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-08-11 do dziś
5data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-11 do dziś
6data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-11 do dziś
7data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-11 do dziś
8data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-11 do dziś
9data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-11 do dziś
10data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-11 do dziś
11data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.03.2009 DO 31.12.20092020-08-11 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-08-11 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-08-11 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.03.2009 DO 31.12.20092020-08-11 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-08-11 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-08-11 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów