DOBRY FACHOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000325703
Numer REGON: 260286710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288899/21/392]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260286710 NIP 95918547372017-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY FACHOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2009-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica KOLBERGA nr domu 17 kod pocztowy 25-620 poczta KIELCE kraj POLSKA 2009-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2009 R. -REP. A 1171/2009, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 302009-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEJEWSKA2009-03-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2009-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900,00 ZŁ2019-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH, FAKTYCZNYCH I PROCESOWYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200 000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), PRZY DOKONYWANIU KTÓRYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2009-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGALSKI2019-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-24 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-24 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-24 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-03-24 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-03-24 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-24 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-03-24 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-03-24 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-03-24 do dziś
1078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-24 do dziś
2data złożenia 24.03.2017 okres OD 20.02.2009 DO 31.12.20092017-05-31 do dziś
3data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-31 do dziś
4data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
5data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-31 do dziś
6data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-31 do dziś
7data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
8data złożenia 22.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-22 do dziś
9data złożenia 23.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
10data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-09 do dziś
11data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-24 do dziś
2OD 20.02.2009 DO 31.12.20092017-05-31 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-31 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-24 do dziś
2OD 20.02.2009 DO 31.12.20092017-05-31 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-31 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-31 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów