CURSOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-01-29 godz. 10:14:58
Numer KRS: 0000325661
Numer REGON: 141781011
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/36981/22/333]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141781011 NIP 52135203872010-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURSOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMSKA nr domu 50 nr lokalu 33 kod pocztowy 00-725 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMZIELINSKA@112DRUK.PL2022-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.01.2009, SPORZĄDZIŁ PAWEŁ GMEREK NOTARIUSZ W PIASECZNE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 840/20092009-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIESIAK2016-03-16 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2016-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.520,00 ZŁOTYCH2016-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2022-08-19 do dziś
2. ImionaMARIA KATARZYNA2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.520,00 ZŁOTYCH2022-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5040,00 ZŁ2009-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2009-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2022-08-19 do dziś
2. ImionaMARIA KATARZYNA2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-03-12 do dziś
263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-03-12 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-12 do dziś
474 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-03-12 do dziś
574 20 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-03-12 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-03-12 do dziś
746 51 SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-03-12 do dziś
847 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-12 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-03-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 20092010-07-30 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
3data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
5data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
10data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
12data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
13data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092010-07-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092010-07-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-13 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów