FIRMA HANDLOWA KWASEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000325657
Numer REGON: 260057116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-04-25
Sygnatura akt[RDF/483335/23/122]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 260057116 NIP 86418552832009-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KWASEK SPÓŁKA JAWNA2009-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina SANDOMIERZ miejscowość SANDOMIERZ2009-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SANDOMIERZ ulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 4 kod pocztowy 27-600 poczta SANDOMIERZ kraj POLSKA 2009-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.11.2005 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 18.01.2006 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ANEKS NR 1 -ZMIENIONO PKT 4; 31.12.2007 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ANEKS NR 2 -ZMIENIONO PKT 2; DODANO PUNKTY: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 04.08.2008 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ANEKS NR 3 -ZMIENIONO PKT 10.2009-03-17 do dziś
215.04.2022 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2022-06-09 do dziś
301.01.2023 R., ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO PKT 12, 13; DODANO PKT 19.2023-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-03-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.12.2007 R. -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWA KWASEK O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ FIRMA HANDLOWA KWASEK SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H.; EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR W REJESTRZE: 337/2005, 338/2005, REGON 260057116.2009-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2009-03-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2009-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2022-06-09 do dziś
2. ImionaJAN JAKUB2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2022-06-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ MATEUSZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SA WSZYSCY WSPÓLNICY, KTÓRZY MOGĄ DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.2022-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2022-06-09 do dziś
2. ImionaJAN JAKUB2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2022-06-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ MATEUSZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2009-03-17 do dziś
2. ImionaJÓZEF2009-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-03-17 do dziś
247 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-17 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-17 do dziś
447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-17 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-17 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-17 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-17 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-03-17 do dziś
947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2023-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
2data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-03 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
6data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
7data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
8data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów