ENERGIA KARPATY ZACHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000325650
Numer REGON: 141800263
Numer NIP: 7010185677
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[RDF/287942/21/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141800263 NIP 70101856772010-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA KARPATY ZACHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻELAZNA nr domu 59 kod pocztowy 00-848 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2009 WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 18 LOKAL 12 REPERTORIUM A NR 1797/20092009-03-16 do dziś
229-12-2011 REPERTORIUM A NR 19080/2011 WOJCIECH SZCZYPKOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BAGNO NR 2 LOKAL 194 ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2012-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA KARPATY ZACHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1412190482009-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000302395 2009-03-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORIZON PETROLEUM LIMITED2020-12-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-12-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-12-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-12-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-12-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-12-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2020-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA KARPATY ZACHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1412190482009-03-16 do dziś
4. Numer KRS0000302395 2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy106 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2015-03-26 do dziś
206 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2015-03-26 do dziś
309 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2015-03-26 do dziś
419 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2015-03-26 do dziś
520 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-26 do dziś
635 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2015-03-26 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-03-26 do dziś
852 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2015-03-26 do dziś
949 5 TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-03-26 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2011 okres 11.02.2009-31.12.20092011-11-24 do dziś
2data złożenia 17.05.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-05-22 do dziś
3data złożenia 21.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
4data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
5data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
7data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
8data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
9data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
10data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
11data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.02.2009-31.12.20092011-11-24 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-05-22 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-28 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów