THINKTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000325641
Numer REGON: 141839360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/48823/20/251]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141839360 NIP 70101836492013-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTHINKTANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. OGRODY nr domu 24 kod pocztowy 03-994 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LISTOPADA 2008 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ALINY CYTRYŃSKIEJ W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 82-A LOK.28, REPERTORIUM A NR 7148/2008.2009-03-18 do dziś
212.07.2010 R., REP. A NR 7429/2010, MARIUSZ BIAŁECKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2010-08-12 do dziś
308.11. 2012 R., REP. A NR 2030/2012, MICHAŁ LORENC NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 8 UST. 5, § 14, § 17 UST. 3, DODANO: § 7 UST. 1 LIT. C, § 10 A, § 10 B, § 18 A, § 232013-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONIKOWSKA2010-05-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MONIKA2010-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.000,00 ZŁOTYCH2018-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego132000,00 ZŁ2013-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA NIM, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM2010-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMAGOWICZ2016-02-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONIKOWSKA2010-08-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MONIKA2010-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOSTROWSKA2016-09-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2016-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-03-18 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-03-18 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-03-18 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-03-18 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-18 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-03-18 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-18 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-18 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-18 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2010 okres 01.06.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
2data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
3data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
4data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
5data złożenia 20.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
6data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8data złożenia 27.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
9data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
10data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
11data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2009 -31.12.20092010-04-16 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów