EWF MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000325628
Numer REGON: 141778262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[RDF/144641/19/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWF MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SĄCHOCKA nr domu 3 nr lokalu 38 kod pocztowy 02-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 2 MARCA 2009 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ ROBERT DOR -NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWY ŚWIAT 53, 00-042 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 1372/2009.2009-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZEWSKA2009-03-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2009-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2009-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2009-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIDURA2009-03-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2009-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-03-13 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-03-13 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-03-13 do dziś
495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-03-13 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-13 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-03-13 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-03-13 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI.2009-03-13 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-03-13 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2010 okres 13.03.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
2data złożenia 30.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-02-03 do dziś
3data złożenia 01.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
4data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-06 do dziś
5data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-06 do dziś
6data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
7data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
8data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
9data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.03.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-02-03 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.03.2009-31.12.20092010-08-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-02-03 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów