GRZEGORZ PRZEWŁOCKI, GRZEGORZ ZIELEŹNY, SŁAWOMIR MILEWSKI, MATEUSZ CHUDY - NETKONCEPT.COM SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000325599
Numer REGON: 532450984
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-02-04
Sygnatura akt[RDF/368147/22/707]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 532450984 NIP 75427704132010-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ PRZEWŁOCKI, GRZEGORZ ZIELEŹNY, SŁAWOMIR MILEWSKI, MATEUSZ CHUDY -NETKONCEPT.COM SPÓŁKA JAWNA2009-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2009-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica PARTYZANCKA nr domu 5A kod pocztowy 45-801 poczta OPOLE kraj POLSKA 2010-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuNETKONCEPT. COM ODDZIAŁ W CHRZELICACH2016-09-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat PRUDNICKI gmina BIAŁA miejscowość CHRZELICE2016-09-28 do dziś
3. Adresmiejscowość CHRZELICE nr domu 175 nr lokalu 3 kod pocztowy 48-220 poczta ŁĄCZNIK kraj POLSKA 2016-09-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.07.2004 R. -UMOWA SPÓŁI CYWILNEJ2009-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-03-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleGRZEGORZ PRZEWŁOCKI, GRZEGORZ ZIELEŹNY, SŁAWOMIR MILEWSKI, MATEUSZ CHUDY -NETKONCEPT.COM SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NETKONCEPT.COM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ PRZEWŁOCKI, GRZEGORZ ZIELEŹNY, SŁAWOMIR MILEWSKI, MATEUSZ CHUDY. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE W OPARCIU O ART. 26 PAR. 4 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DNIA 07.02.2009 R. DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ TJ. GRZEGORZ PRZEWŁOCKI, GRZEGORZ ZIELEŹNY, SŁAWOMIR MILEWSKI, MATEUSZ CHUDY PROWADZILI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ NETKONCEPT.COM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ PRZEWŁOCKI, GRZEGORZ ZIELEŹNY, SŁAWOMIR MILEWSKI, MATEUSZ CHUDY. DZIAŁALNOŚĆ TA PROWADZONA BYŁA NA PODSTAWIE WPISÓW DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMERAMI: GRZEGORZ PRZEWŁOCKI -GIPM.-I-6412/33667/2008 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA GRZEGORZ ZIELEŹNY -6411/2011 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI SŁAWOMIR MILEWSKI GIPM. -I-6412/33668/2008 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA MATEUSZ CHUDY GIPM.I-6412/28059/2008 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OPOLA2009-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2009-03-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWŁOCKI2009-03-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELEŹNY2009-03-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2009-03-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2009-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEWSKI2009-03-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2009-03-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWŁOCKI2009-03-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELEŹNY2009-03-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-16 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-03-16 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-03-16 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-03-16 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-03-16 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-03-16 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-16 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-03-16 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-03-16 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-20 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów