SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANIA.PL W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000325246
Numer REGON: 141771372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2017-09-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/56049/17/376]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-03-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOCIANIA.PL W LIKWIDACJI2012-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOCIANIA nr domu 36 kod pocztowy 02-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.02.20092009-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-06 do dziś
268 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-03-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-28 do dziś
3data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-28 do dziś
4data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-28 do dziś
5data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-28 do dziś
6data złożenia 20.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
7data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-28 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-28 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.07.2012 ZGROMADZENIE WALNE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BOCIANIA.PL UCHWAŁA NR 20/2012 O LIKWIDACJI SM BOCIANIA.PL (DRUGA UCHWAŁA O LIKWIDACJI)2012-09-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR - JEDNOOSOBOWO2012-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIRPSZA2012-09-19 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW ZYGMUNT2012-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów