BUSINESS CONSULTING CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000325087
Numer REGON: 301044036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262457/20/679]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301044036 NIP 78819636002013-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CONSULTING CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat NOWOTOMYSKI gmina KUŚLIN miejscowość KUŚLIN2009-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KUŚLIN ulica EMILII SZCZANIECKIEJ nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy 64-316 poczta KUŚLIN kraj POLSKA 2009-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY ZAWARTY W DNIU 20.02.2009 R. PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARKIEM GLANOWSKIM -UPOWAŻNIONYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ DOROTY MUSIAŁKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, NUMER REPRERTORIUM A 2686/2009.2009-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILJAŃSKI2009-03-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ: 1000 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 50.000 PLN2010-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILJAŃSKI2010-09-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2010-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2010-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILJAŃSKI2010-09-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2010-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILJAŃSKI2009-03-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-03-06 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-03-06 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-03-06 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-03-06 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2009-03-06 do dziś
618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-03-06 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-03-06 do dziś
833 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-03-06 do dziś
933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-03-06 do dziś
1033 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-03-06 do dziś
1133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-03-06 do dziś
1281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-03-06 do dziś
1382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-03-06 do dziś
1482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-03-06 do dziś
1582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-03-06 do dziś
1682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-03-06 do dziś
1782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2009-03-06 do dziś
1882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-03-06 do dziś
1982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-06 do dziś
2069 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-03-06 do dziś
2195 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2009-03-06 do dziś
2269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-03-06 do dziś
2370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-03-06 do dziś
2470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-06 do dziś
2573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-03-06 do dziś
2673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-03-06 do dziś
2773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-03-06 do dziś
2873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-03-06 do dziś
2973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-03-06 do dziś
3073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-06 do dziś
3174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-03-06 do dziś
3295 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-03-06 do dziś
3374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-03-06 do dziś
3474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-03-06 do dziś
3574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-06 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-06 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-06 do dziś
3868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-03-06 do dziś
3968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-03-06 do dziś
4064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-03-06 do dziś
4164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-03-06 do dziś
4264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-06 do dziś
4396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-06 do dziś
4466 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2009-03-06 do dziś
4566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-06 do dziś
4666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2009-03-06 do dziś
4758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-03-06 do dziś
4858 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-03-06 do dziś
4958 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-03-06 do dziś
5058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-03-06 do dziś
5158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-03-06 do dziś
5258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-03-06 do dziś
5358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-03-06 do dziś
5493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-03-06 do dziś
5559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-03-06 do dziś
5659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-03-06 do dziś
5759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-03-06 do dziś
5859 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-03-06 do dziś
5961 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-03-06 do dziś
6061 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-03-06 do dziś
6161 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2009-03-06 do dziś
6261 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2009-03-06 do dziś
6362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-03-06 do dziś
6462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-03-06 do dziś
6585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-06 do dziś
6662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-03-06 do dziś
6762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-03-06 do dziś
6863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-03-06 do dziś
6963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-03-06 do dziś
7063 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-03-06 do dziś
7163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-06 do dziś
7249 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2009-03-06 do dziś
7349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-03-06 do dziś
7452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2009-03-06 do dziś
7552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-03-06 do dziś
7677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-03-06 do dziś
7752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-03-06 do dziś
7852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-03-06 do dziś
7953 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-03-06 do dziś
8046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-03-06 do dziś
8146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-03-06 do dziś
8246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-03-06 do dziś
8346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-03-06 do dziś
8446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-03-06 do dziś
8546 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-03-06 do dziś
8646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-03-06 do dziś
8777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-06 do dziś
8846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-03-06 do dziś
8946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-03-06 do dziś
9047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
9147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
9247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
9347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
9447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
9547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
9647 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-06 do dziś
9747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-06 do dziś
9877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-03-06 do dziś
9943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-03-06 do dziś
10043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-03-06 do dziś
10143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-03-06 do dziś
10238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-03-06 do dziś
10338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-03-06 do dziś
10438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-03-06 do dziś
10538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-03-06 do dziś
10638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-03-06 do dziś
10739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-03-06 do dziś
10818 11 Z DRUKOWANIE GAZET2009-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2010 okres 01.04.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
3data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
4data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
8data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009 -31.12.20092010-09-15 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów