A.M.G.SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ GRELA,AGNIESZKA GRELA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000324996
Numer REGON: 060450736
Numer NIP: 7123155519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-08-02
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/18467/23/723]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.G.SPÓŁKA JAWNA MARIUSZ GRELA, AGNIESZKA GRELA2009-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina MEŁGIEW miejscowość MEŁGIEW2009-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MEŁGIEW ulica PARTYZANCKA nr domu 22 kod pocztowy 21-007 poczta MEŁGIEW kraj POLSKA 2009-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 16.02.2009 R.2009-03-04 do dziś
201.02.2020 ROKU, UCHWAŁA ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW ; ZMIANA §§ OD 6 DO 13, §§ 17 I 18 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ. USTALONO I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2020-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2009-03-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2009-03-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA RENATA2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2020-02-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ALEKSANDER2020-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: MARIUSZ GRELA JEDNOOSOBOWO, AGNIESZKA GRELA JEDNOOSOBOWO, BARTŁOMIEJ GRELA ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM ALBO PROKURENTEM.2020-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2020-02-21 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ALEKSANDER2020-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2009-03-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PAWEŁ2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELA2009-03-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA RENATA2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2020-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-08-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów