EXANT CONSULTING - J. KWAŚNIK, M. SZMAJA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000324954
Numer REGON: 301050960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-03-19
Sygnatura akt[RDF/281209/21/612]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXANT CONSULTING -J. KWAŚNIK, M. SZMAJA SPÓŁKA JAWNA2009-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BASTIONOWA nr domu 19 kod pocztowy 61-663 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.02.2009 R.2009-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIK2009-03-04 do dziś
2. ImionaJAKUB EDWARD2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMAJA2009-03-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRYSTIAN2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2009-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIK2009-03-04 do dziś
2. ImionaJAKUB EDWARD2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMAJA2009-03-04 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRYSTIAN2009-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-03-04 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-03-04 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-03-04 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-03-04 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-03-04 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-03-04 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-04 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-03-04 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-04 do dziś
1074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-03-04 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-03-04 do dziś
1226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-03-04 do dziś
1378 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZATRUDNIENIEM2009-03-04 do dziś
1479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-03-04 do dziś
1581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-03-04 do dziś
1682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-03-04 do dziś
1794 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2009-03-04 do dziś
1895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-03-04 do dziś
1946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-03-04 do dziś
2047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-03-04 do dziś
2153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-03-04 do dziś
2258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-03-04 do dziś
2359 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-03-04 do dziś
2460 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-03-04 do dziś
2561 TELEKOMUNIKACJA2009-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów