„HESBART” HENRYK HESS,ANDRZEJ BARTECZKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000324949
Numer REGON: 072820610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305303/21/722]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072820610 NIP 65216249532012-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESBART” HENRYK HESS, ANDRZEJ BARTECZKO SPÓŁKA JAWNA2009-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość LIGOTA2009-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość LIGOTA ulica WAPIENICKA nr domu 36 kod pocztowy 43-518 poczta LIGOTA kraj POLSKA 2009-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.02.2009 R.2009-03-26 do dziś
2UCHWAŁA NR 1/2016 WSPÓLNIKÓW „HESBART” HENRYK HESS,ANDRZEJ BARTECZKO SPÓŁKA JAWNA W LIGOCIE Z DNIA 8.12.2016 R. W PRZEDMIOCIE ZMIANY PAR.14 I PAR.15 UMOWY SPÓŁKI2017-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-03-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „HESBART” P.H.U. HENRYKA HESSA I ANDRZEJA BARTECZKO Z DNIA 13.02.2009 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: -ANDRZEJ BARTECZKO WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC POD NR 8026/2002, -HENRYK HESS WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC POD NR 8027/2002.2009-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHESS2009-03-26 do dziś
2. ImionaHENRYK2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTECZKO2009-03-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-03-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NIE MOŻNA OGRANICZYĆ ZE SKUTKIEM WOBEC OSÓB TRZECICH.2009-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHESS2009-03-26 do dziś
2. ImionaHENRYK2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTECZKO2009-03-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-03-26 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-03-26 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-03-26 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-03-26 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-03-26 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-03-26 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-03-26 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-03-26 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-03-26 do dziś
1046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2012 okres ROK 20092012-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20092012-10-31 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów