„L-CONTROL” LIPIŃSKI I MARCINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000324858
Numer REGON: 301052509
Numer NIP: 7831649126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-06-24
Sygnatura akt[RDF/622166/24/179]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L-CONTROL” LIPIŃSKI I MARCINKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2009-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica CZEREMCHOWA nr domu 12 nr lokalu 4 kod pocztowy 61-474 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.02.2009 R.2009-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2009-03-02 do dziś
2. ImionaROBERT JÓZEF2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-03-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2009-03-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-03-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-03-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-03-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-03-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2009-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2009-03-02 do dziś
2. ImionaROBERT JÓZEF2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2009-03-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2009-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-03-02 do dziś
263 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-03-02 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-03-02 do dziś
471 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-03-02 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-03-02 do dziś
674 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-03-02 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-02 do dziś
877 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-03-02 do dziś
977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2009-03-02 do dziś
1043 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-03-02 do dziś
1133 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2009-03-02 do dziś
1226 5 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH; PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2009-03-02 do dziś
1327 1 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-03-02 do dziś
1427 9 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2009-03-02 do dziś
1528 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2009-03-02 do dziś
1647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-02 do dziś
1758 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-03-02 do dziś
1862 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów