AGAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000324570
Numer REGON: 141784601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340736/21/319]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141784601 NIP 53424366602011-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW2009-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość BRWINÓW ulica WIEWIÓREK nr domu 58 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA 2009-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2009 R., NOTARIUSZ BEATA ZDZIEBŁOWSKA -GIDIAN, KANCELARIA W PRUSZKOWIE, UL. NIECAŁA 4/2, REPERTORIUM A NR 123/20092009-02-27 do dziś
21. AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.07.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ ŹDZIEBŁOWSKĄ-GIDIAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZKOWIE, REP. A NR 4530/2010, ZMIANA PAR. 1 PKT 2 I 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.10.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ ŹDZIEBŁOWSKĄ-GIDIAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZKOWIE, REP. A NR 6677/2010, ZMIANA PAR. 17 PKT 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. 3. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.12.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ ŹDZIEBŁOWSKĄ-GIDIAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZKOWIE, REP. A NR 7374/2010, ZMIANA PAR. 17 PKT 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2011-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOWGWIŁŁOWICZ NOWICKI2009-02-27 do dziś
2. ImionaLECHOSŁAW ROBERT2011-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ2011-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCYDLARZ2011-02-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2011-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport122050,00 ZŁ2011-02-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCYDLARZ2011-02-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2011-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-02-27 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.11.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-17 do dziś
2data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
3data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
4data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-18 do dziś
7data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
9data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
10data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
11data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-11-17 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010-31.12.20102011-11-17 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-06 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-18 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów