„BUSINESS PLATFORM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000324145
Numer REGON: 141728235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-07-10
Sygnatura akt[RDF/358966/18/79]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS PLATFORM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica LUDOWA nr domu 17 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-780 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106 LUTEGO 2009 ROK, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA W WARSZAWIE, REP. A 1371/20092009-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„NOVO SOFTNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000310304 2009-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH2009-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2009-02-25 do dziś
2. ImionaNORBERT2009-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRODZICKI2009-02-25 do dziś
2. ImionaMARCIN KONRAD2009-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-02-25 do dziś
284 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2009-02-25 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-02-25 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-02-25 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-02-25 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-02-25 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-02-25 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-25 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-02-25 do dziś
1085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2013 okres 20092013-11-15 do dziś
2data złożenia 24.10.2013 okres 20102013-11-15 do dziś
3data złożenia 24.10.2013 okres 20112013-11-15 do dziś
4data złożenia 24.10.2013 okres 20122013-11-15 do dziś
5data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-01 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
9data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092013-11-15 do dziś
220102013-11-15 do dziś
320112013-11-15 do dziś
420122013-11-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092013-11-15 do dziś
220102013-11-15 do dziś
320112013-11-15 do dziś
420122013-11-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów