BOWA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000324027
Numer REGON: 301045969
Numer NIP: 7773098996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/314793/21/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOWA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość ZŁOTKOWO2009-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTKOWO ulica OBORNICKA nr domu 10 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2009-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2009 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA RADZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 930/2009.2009-02-20 do dziś
222.11.2016 R., REP. A NR 5260/2016, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. WIERZBIĘCICE 6/3 ZMIENIONO §15 UST.1 UMOWY ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÖBER2009-02-20 do dziś
2. ImionaTHOMAS2009-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2009-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2009-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINRICH2018-08-24 do dziś
2. ImionaMARTIN WERNER2018-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÖBER2018-08-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULEJ2009-04-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2009-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOTLENGA2019-08-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-08-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2010 okres 20.02.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
2data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
3data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
4data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
5data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
6data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
7data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
9data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
11data złożenia 01.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-01 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.02.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.02.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-18 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów