„B.D.&S.K.” BORYSLAV DOLIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000323776
Numer REGON: 301043901
Numer NIP: 7831659024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-07-12
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/18191/17/988]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301043901 NIP 78316590242010-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„B.D.&S.K.” BORYSLAV DOLIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 31 nr lokalu 33 kod pocztowy 60-702 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2008 R., REP. A NR 9230/2008, SPROSTOWANY W DNIU 03.02.2009 R. REP. A NR 699/2009 -NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKĄ -NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; 22.12.2008 R., REP. A NR 9387/2008 NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY.2009-02-17 do dziś
203.01.2012 R., REP. A NR 32/2012, NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -DODANO § 6 (1) UMOWY SPÓŁKI 09.01.2012 R., REP. A NR 113/2012, ASESOR NOTARIALNY JOANNA MATECKA-KOTECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IRENY KORALEWSKIEJ-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIENIONO § 2, § 5, § 6, § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2012-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIA2012-02-22 do dziś
2. ImionaBORYSLAV2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARSKI2015-05-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2015-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-05-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2 000,00 ZŁ2015-05-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2 000,00 ZŁ2015-05-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI2009-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIA2012-02-22 do dziś
2. ImionaBORYSLAV2012-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-02-22 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2010 okres ROK 20092010-11-04 do dziś
2data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20092010-11-04 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów