AKBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000323570
Numer REGON: 008087584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[RDF/439993/22/993]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008087584 NIP 89510104622009-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAKBIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 676 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2009-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WAGONOWA nr domu 6 kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.1988 R., ANDRZEJ BORZEMSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WE WROCŁAWIU -ANDRZEJ BORZEMSKI, REPERTORIUM A NR 7841/88 (NA MOCY KTÓREGO WPISANO SPÓŁKĘ DO REJESTRU HANDLOWEGO); 12.12.2008 R., IRENA SOBKÓW-KUCMIN, KANCELARIA NOTARIALNA IRENA SOBKÓW-KUCMIN WE WROCŁAWIU, PRZY PL. SREBRNYM 1/4, REPERTORIUM A NR 6277/2008 (NA MOCY KTÓREGO UCHYLONO DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCĄ UMOWĘ SPÓŁKI I UCHWALONO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU); 13.01.2009 R., IRENA SOBKÓW-KUCMIN, KANCELARIA NOTARIALNA IRENA SOBKÓW-KUCMIN WE WROCŁAWIU, PRZY PL. SREBRNYM 1/4, REPERTORIUM A NR 33/2009 (NA MOCY KTÓREGO ZMIENIONO § 2 UMOWY).2009-02-13 do dziś
222.03.2012 R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4, REPERTORIUM A NUMER 884/2012. ZMIANA: § 2, WYKREŚLENIE § 10.2012-06-26 do dziś
325.02.2015 R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW - KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4, REPERTORIUM A NUMER 1013/2015. ZMIANA § 2 I § 7.2015-03-05 do dziś
4AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A NR 6823/2015 Z DNIA 27.11.2015 R. NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW - KIELAR KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA W § 17 LIT. „D” ORAZ W § 20.2015-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2015-03-05 do dziś
2. ImionaMARCIN JAROSŁAW2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKOWSKA RÓŻAŃSKA2015-03-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODESZWA2017-09-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRALCZYK2017-09-08 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2017-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.2015-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODESZWA2015-12-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRALCZYK2015-12-23 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2009-08-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKALBARCZYK2015-12-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-12-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-05 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-05 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-05 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-03-05 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-05 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-03-05 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-03-05 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-03-05 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-03-05 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
2data złożenia 06.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
3data złożenia 26.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
4data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
9data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
14data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów