„BUSINESS SUPPORT SOLUTION” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000323434
Numer REGON: 100619794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-05-04
Sygnatura akt[RDF/199066/20/130]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS SUPPORT SOLUTION” SPÓŁKA AKCYJNA2009-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica POJEZIERSKA nr domu 90 A kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2010-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 9 GRUDNIA 2008 R., PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z.KRÓL W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 18487/2008.2009-02-13 do dziś
211.09.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 1950/2015, ZMIENIONO § 16 UST. 1 STATUTU. 06.10.2015 R., NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 2116/2015, ZMIENIONO § 20 UST. 6 STATUTU.2016-01-26 do dziś
328.12.2017 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 7973/2017, ZMIANA § 11 UST. 1 I § 14 STATUTU SPÓŁKI.2018-01-22 do dziś
417.12.2019 R. REP. A NR 3769/2019, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL Z KN W ŁODZI - ZMIENIONO §§ 8 UST. 5, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ORAZ DODANO §§ 33, 34, 35 DO STATUTU SPÓŁKI 13.02.2020 R. REP. A NR 390/2020 NOTARIUSZ PIOTR KRÓL Z KN W ŁODZI - ZMIENIONO STATUT W ZAKRESIE TYTUŁÓW I PODTYTUŁÓW ZAMIESZCZONYCH PRZED §§ 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22, 24, 29, 322020-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-02-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PELION” SPÓŁKA AKCYJNA2012-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4709290742009-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000049482 2009-02-13 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2009-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2009-02-13 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji500002009-02-13 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2009-02-13 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2009-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2009-02-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002009-02-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-02-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2018-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2020-01-29 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINIO2020-01-29 do dziś
2. ImionaMAREK2020-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANASZEK2018-09-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2018-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŹNICZAK2014-06-12 do dziś
2. ImionaJOANNA MARTA2014-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJAK2014-02-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBELINA PRAŻMOWSKA2010-03-18 do dziś
2. ImionaMARIOLA2010-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBELINA PRAŻMOWSKA2017-12-11 do dziś
2. ImionaMARIOLA2017-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-11 do dziś
21. NazwiskoLESZCZYŃSKI2009-02-13 do dziś
2. ImionaJERZY2009-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-13 do dziś
31. NazwiskoBIENDARA2009-02-13 do dziś
2. ImionaANNA2009-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKŁYS2018-01-22 do dziś
2. ImionaZUZANNA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2018-03-13 do dziś
21. NazwiskoBALWIERCZYK2018-03-13 do dziś
2. ImionaALICJA2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2018-03-13 do dziś
31. NazwiskoSZYDŁOWSKA2020-04-20 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2020-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-01-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-02-13 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-02-13 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-02-13 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-02-13 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-02-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-02-13 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-13 do dziś
882 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2009-02-13 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-13 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2010 okres 23.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
2data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
3data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
4data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
5data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
6data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
9data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
10data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
11data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta123.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów