„EXCLUSIVE TEXTILES POLSKA ARKADIUSZ MAZURCZAK & HIERONIM RZEPPA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000323203
Numer REGON: 320627530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-11-04
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7837/18/100]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-02-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCLUSIVE TEXTILES POLSKA ARKADIUSZ MAZURCZAK & HIERONIM RZEPPA” SPÓŁKA JAWNA2009-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina CHOSZCZNO miejscowość CHOSZCZNO2009-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOSZCZNO ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 73-200 poczta CHOSZCZNO kraj POLSKA 2009-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12 STYCZNIA 2009 R. -UMOWA SPÓŁKI2009-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPPA2009-02-10 do dziś
2. ImionaHIERONIM PIOTR2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-02-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURCZAK2009-02-10 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI WARTOŚĆ UMOWY PRZEKRACZA 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO.2009-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEPPA2009-02-10 do dziś
2. ImionaHIERONIM PIOTR2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURCZAK2009-02-10 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2009-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-02-10 do dziś
246 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2009-02-10 do dziś
346 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-02-10 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-02-10 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-10 do dziś
647 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-10 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-10 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-02-10 do dziś
953 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-02-10 do dziś
1074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-02-10 do dziś
1113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-02-10 do dziś
1213 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-10 do dziś
1331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2009-02-10 do dziś
1445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-02-10 do dziś
1545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-02-10 do dziś
1645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-02-10 do dziś
1745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-02-10 do dziś
1846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów