LABEL-PAK SPÓŁKA JAWNA ŁĘKAWA, ANTONIK, MÓLL

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000323111
Numer REGON: 241124445
Numer NIP: 9372588431
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-12-07
Sygnatura akt[RDF/573393/23/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABEL-PAK SPÓŁKA JAWNA ŁĘKAWA, ANTONIK, MÓLL2013-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2009-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica KOMOROWICKA nr domu 39 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2009-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W BIELSKU-BIAŁEJ W DNIU 14.01.2009 ROKU2009-02-06 do dziś
201.10.2011 R. -ZMIANA §§: 2, 6, 7, 82011-10-21 do dziś
31.01.2012 R., -ZMIANA § 6 I § 7 UMOWY SPÓŁKI2012-01-19 do dziś
402.01.2013 ROKU - ZMIENIONO §§: 2, 6, 7, 8, 9, 12 UMOWY SPÓŁKI2013-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘKAWA2009-02-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIK2009-02-06 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-02-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓLL2011-10-21 do dziś
2. ImionaALICJA HALINA2011-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-10-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-10-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-10-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-10-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, PRZY CZYM W SPRAWACH, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST JEDNOMYŚLNOŚĆ. SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZWYKŁY ZARZĄD SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: - ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWEM STANOWIĄCYM MAJĄTEK TRWAŁY SPÓŁKI, - UDZIELANIE PORĘCZENIA, POŻYCZKI, ZACIĄGANIE KREDYTU LUB POŻYCZKI, - NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY LUB STOSUNKU OBLIGACYJNEGO Z PRZEDSIĘBIORSTWEM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNĄ.2013-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÓLL2011-10-21 do dziś
2. ImionaALICJA HALINA2011-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘKAWA2009-02-06 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIK2009-02-06 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2009-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-02-06 do dziś
216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-02-06 do dziś
317 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2009-02-06 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-02-06 do dziś
522 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-06 do dziś
622 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-02-06 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-02-06 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-02-06 do dziś
946 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2009-02-06 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-19 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów