DOBRA WIZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000323045
Numer REGON: 141675912
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-08-26
Sygnatura akt[RDF/234759/20/734]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141675912 NIP 95220621632015-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA WIZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KAWY FRANCISZKA nr domu 10A nr lokalu 18 kod pocztowy 01-496 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN.16.12.2008 -NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 27477/2008;2009-02-05 do dziś
214 STYCZNIA 2015 REP. A NR 163/2015 NOTARIUSZ WŁĄDYSŁAW LEWANDOWSKI, W WARSZAWIE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGRMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOBRA WIZJA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WPROWADZONO ZMIANY UMOWY SPÓŁKI; - NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 7; - DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 9 UMOWY SPÓŁKI OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 I DODAJE SIĘ UST. 2 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2015-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2009-09-08 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2009-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500 ZŁ2015-02-27 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2015-02-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMUCHA2015-02-27 do dziś
2. ImionaHENRYK LEON2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2015-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-27 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-02-27 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-02-27 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-27 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-02-27 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
947 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-02-27 do dziś
1047 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-18 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-06 do dziś
3data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
4data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
5data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
7data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-06-18 do dziś
22010 ROK2011-07-06 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-06-18 do dziś
22010 ROK2011-07-06 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów