A.F.I. SZYMANIAK & PRZYCHOCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000322874
Numer REGON: 280363814
Numer NIP: 7412079196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-04-25
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/5062/19/111]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.F.I. SZYMANIAK & PRZYCHOCKI SPÓŁKA JAWNA2009-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SZCZĘŚLIWICKA nr domu 51 nr lokalu 37 kod pocztowy 02-353 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.2008 R. ANEKSEM Z DNIA 19.01.2009 R. ZMIENIONO § 2 UST. 4 LIT. F, § 3 UMOWY SPÓŁKI2009-02-04 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.10.2018R. ZMIENIONO: §2 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYCHOCKI2009-02-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIAK2009-02-04 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIAK2009-02-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2009-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIAK2009-02-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIAK2009-02-04 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYCHOCKI2009-02-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-02-04 do dziś
249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-02-04 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-02-04 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-02-04 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-02-04 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-02-04 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-02-04 do dziś
890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2009-02-04 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-02-04 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów