WEBKAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000322785
Numer REGON: 301039673
Numer NIP: 7811831916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/521473/23/216]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWEBKAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POBIEDZISKA miejscowość POBIEDZISKA2015-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POBIEDZISKA ulica UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA nr domu 23 kod pocztowy 62-010 poczta POBIEDZISKA kraj POLSKA 2015-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.01.2009 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA WĄSIEWICZ -SZCZEPAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 447/2009.2009-02-05 do dziś
224.06.2015 R., REP. A NR 1797/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY DAGMARA DOMINIK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI WĄSIEWICZ - SZCZEPAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: § 2, § 3 I § 8.2015-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSTAWSKI2015-08-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2015-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSTAWSKA2015-08-12 do dziś
2. ImionaANNA2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2015-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2009-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSTAWSKI2012-07-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-02-05 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-02-05 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-02-05 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-02-05 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-02-05 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-02-05 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-05 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-09-02 do dziś
2data złożenia 08.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-15 do dziś
3data złożenia 06.07.2012 okres 2011 R.2012-07-13 do dziś
4data złożenia 05.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-19 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
6data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
7data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
9data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
10data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
11data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
13data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
14data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-09-02 do dziś
22010 ROK2011-07-15 do dziś
32011 R.2012-07-13 do dziś
42012 ROK2013-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-09-02 do dziś
22010 ROK2011-07-15 do dziś
32011 R.2012-07-13 do dziś
42012 ROK2013-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów