ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000322702
Numer REGON: 141724711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-02-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/2914/22/984]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ŻOŁNIERSKA nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy 20-801 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU LUBELSKIM2019-01-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat OPOLSKI gmina OPOLE LUBELSKIE miejscowość OPOLE LUBELSKIE2019-01-17 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE LUBELSKIE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 38 kod pocztowy 24-300 poczta OPOLE LUBELSKIE kraj POLSKA 2019-01-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 STYCZNIA 2009 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA SIKORSKA-KULESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W EŁKU PRZY ULICY NADJEZIORNEJ 2F, REPERTORIUM A NUMER 126/20092009-02-02 do dziś
223.02.2011 R., REP. A NR 645/2011 NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 54 W LUBLINIE. ZMIENIONO § 3 PKT 1, § 6 PKT 4, § 7 PKT 6 UMOWY SPÓŁKI.2011-03-21 do dziś
328.02.2012 R. -REP. A NR 1145/2012, NOTARIUSZ SYLWIA MONIKA GOZDÓR, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU LUBELSKIM: ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI -PO PKT 89 DODAJE SIĘ NOWE PUNKTY2012-06-01 do dziś
426-01-2018 R., REP. A NR 655/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ GOZDÓR Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU LUBELSKIM PRZY UL. LUBELSKIEJ 7/3, ZMIANA § 3 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2018-03-22 do dziś
5DNIA 14.01.2022 ROKU PRZED AMELIĄ PACHUCKĄ-KUTRZUBA NOTARIUSZEM W LUBLINIE W PROWADZONEJ PRZEZ NIA KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SĄDOWEJ 2 LOK. 3, 20-027 LUBLIN, AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 54/2022 DOKONANO ZMIANY CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC JEJ NOWE BRZMIENIE ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURANT2021-10-11 do dziś
2. ImionaROBERT2021-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały399 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.500,00 ZŁ2021-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2009-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2009-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2009-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURANT2021-10-11 do dziś
2. ImionaROBERT2021-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-02-02 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-02-02 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-06-01 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-06-01 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-01 do dziś
647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-01 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-01 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-06-01 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2018-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
2data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
3data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-18 do dziś
4data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
5data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
6data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
7data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
8data złożenia 16.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
9data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
301.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
301.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów