LA CUENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000322619
Numer REGON: 141711878
Numer NIP: 1132748635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[RDF/601383/24/12]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141711878 NIP 11327486352013-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA CUENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 78 nr lokalu 4.15A kod pocztowy 03-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.2009, NOTARIUSZ KATARZYNA ŁĘCZYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA NR 22, REPERTORIUM A NR 501/20092009-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCH2009-01-30 do dziś
2. ImionaIWONA2009-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH2009-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCH2013-07-30 do dziś
2. ImionaIGOR ANDRZEJ2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2013-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLOCH2009-01-30 do dziś
2. ImionaIWONA2009-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBLOCH2013-07-30 do dziś
2. ImionaIGOR ANDRZEJ2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2013-07-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-01-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-30 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-01-30 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-01-30 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-01-30 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-01-30 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-01-30 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-01-30 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-01-30 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 30.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
3data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
5data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
7data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
10data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
11data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
12data złożenia 13.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
13data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
14data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
15data złożenia 09.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.01.2009 -31.12.20092010-09-07 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-12 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów