INTEGRA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000322611
Numer REGON: 141713357
Numer NIP: 9512274521
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-11-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/66294/23/174]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50/54 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2009 R. -AGNIESZKA TULCZYŃSKA -OŻGA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 40/2009.2009-02-04 do dziś
228.02.2020 R., REP. A NR 1455/2020, NOTARIUSZ BEATA WASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2020-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELENIEWSKA2009-02-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JOLANTA2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2011-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAŃSKI2016-10-17 do dziś
2. ImionaROBERT JAKUB2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2016-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAŃSKI2011-04-15 do dziś
2. ImionaROBERT JAKUB2011-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-02-04 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-02-04 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-02-04 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-02-04 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-02-04 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-08-17 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-08-17 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-08-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.10.2009 okres 07.01.2009 -31.03.20092009-11-02 do dziś
2data złożenia 16.11.2010 okres 01.04.2009 -31.03.20102010-11-26 do dziś
3data złożenia 29.10.2012 okres 01.04.2011 - 31.03.20122012-11-14 do dziś
4data złożenia 25.10.2013 okres 01.04.2012-31.03.20132013-11-15 do dziś
5data złożenia 23.01.2015 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-01-29 do dziś
6data złożenia 14.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-30 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-17 do dziś
8data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-11-09 do dziś
9data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-04 do dziś
10data złożenia 07.03.2023 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202023-03-07 do dziś
11data złożenia 07.03.2023 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212023-03-07 do dziś
12data złożenia 07.03.2023 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.20222023-03-07 do dziś
13data złożenia 11.10.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.01.2009 -31.03.20092009-11-02 do dziś
201.04.2009 -31.03.20102010-11-26 do dziś
301.04.2011 - 31.03.20122012-11-14 do dziś
401.04.2012-31.03.20132013-11-15 do dziś
5OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-01-29 do dziś
6OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-30 do dziś
7OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-17 do dziś
8OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-11-09 do dziś
9OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-04 do dziś
10OD 01.04.2019 DO 31.03.20202023-03-07 do dziś
11OD 01.04.2020 DO 31.03.20212023-03-07 do dziś
12OD 01.04.2021 DO 31.03.20222023-03-07 do dziś
13OD 01.04.2022 DO 31.03.20232023-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.01.2009 -31.03.20092009-11-02 do dziś
201.04.2009 -31.03.20102010-11-26 do dziś
301.04.2011 - 31.03.20122012-11-14 do dziś
401.04.2012-31.03.20132013-11-15 do dziś
5OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-01-29 do dziś
6OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-17 do dziś
7OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-11-09 do dziś
8OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów