TANIK IV CIESZKOWSKA WOJCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000322590
Numer REGON: 140116984
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-05-17
Sygnatura akt[RDF/603556/24/422]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140116984 NIP 11325530152009-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIK IV CIESZKOWSKA WOJCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2012-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOBIELSKA nr domu 11 kod pocztowy 04-359 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.2005 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 30.11.2008 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 30.11.2008 JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 05.01.2009 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIANA § 5, § 7, § 8 UMOWY2009-01-30 do dziś
201.09.2012 PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZMIANA § § 2, 5 UMOWY SPÓŁKI2012-10-01 do dziś
304.06.2018 R., ZMIANA §5 UMOWY SPÓŁKI2018-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-01-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PARAGRAF 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ TANIK IV S.C. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.11.2008 KATARZYNA ANNA SUNME WSPÓLNIK NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 365259 WYDANEGO PRZEZ PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY MACIEJ PAWEŁ WOJCIŃSKI WSPÓLNIK NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 404218 WYDANEGO PRZEZ PREZYDENTA M.ST.WARSZAWY2009-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESZKOWSKA2021-08-31 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIŃSKI2021-08-31 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-08-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2009-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESZKOWSKA2022-09-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIŃSKI2022-09-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-01-30 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-30 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-01-30 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-01-30 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-01-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
2data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
3data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
4data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
5data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
6data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
7data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
8data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
9data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
10data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
11data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
12data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
13data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
14data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
15data złożenia 17.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-29 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-05-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów