„BUTTERFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000322564
Numer REGON: 080311982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-10-25
Sygnatura akt[RDF/180111/19/989]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTTERFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2009-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2009-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica LOTNIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 65-714 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2009-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 GRUDNIA 2008 R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA ROMANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NUMER 20423/20082009-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHALSKA RACZYŃSKA2009-01-29 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-01-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-01-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2009-01-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej47.500,00 ZŁ2009-01-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego47.500,00 ZŁ2009-01-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego47.500,00 ZŁ2009-01-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2009-01-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTTERFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0801272442009-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000263080 2009-01-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, A KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK.W IMIENIU I NA RZECZ KOMPLEMENTARIUSZA BUTTERFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁA JAN MARIAN STRYCHALSKI JAKO PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM CHARAKTERZE WPISANY W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000263080.2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTTERFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0801272442009-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000263080 2009-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-29 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-29 do dziś
341 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-01-29 do dziś
442 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2009-01-29 do dziś
542 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-01-29 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-01-29 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-01-29 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-01-29 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-01-29 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-14 do dziś
2data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-14 do dziś
3data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-14 do dziś
4data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
5data złożenia 28.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
7data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-14 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-14 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-14 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów