BSA ŚLEDZTWA I AUDYTY GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000322493
Numer REGON: 141718260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/211940/20/522]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141718260 NIP 11327495342010-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBSA ŚLEDZTWA I AUDYTY GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 nr lokalu PIĘTRO XXI kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2008 R. NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK 00-131 WARSZAWA UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B, REP. A NR 16340/2008 14.01.2009 R. NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA -PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA 00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B, REP. A NR 375/2009, ZMIANA § 7 UST. 12009-01-30 do dziś
201.10.2014 R., REPERTORIUM A - 6212/2014, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ WALENDA DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 01-010 WARSZAWA UL. NOWOLIPKI 27B LOK. 3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POLEGA NA NADANIU JEJ NOWEGO BRZMIENIA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM2014-10-10 do dziś
321.09.2016R., REP. A NR 8014/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NOWAKOWSKA - DRAPAŁA, MAŁGORZATA NOWICKA S.C W WARSZAWIE, § 8 07.11.2016R., REP. A NR 9427/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NOWAKOWSKA - DRAPAŁA, MAŁGORZATA NOWICKA S.C W WARSZAWIE, § 16 UST. 1 21.10.2016R., REP. A NR 8839/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA NOWAKOWSKA - DRAPAŁA, MAŁGORZATA NOWICKA S.C W WARSZAWIE, § 7 UST. 1 UMOWY SPÓLKI2017-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAPACKI2009-01-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2009-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały61 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.500, ZŁ2017-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego33000,00 ZŁ2017-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2014-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAPACKI2009-01-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2009-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-01-30 do dziś
258 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-01-30 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-01-30 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-01-30 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-01-30 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-01-30 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-01-30 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-30 do dziś
968 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-10 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
7data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
9data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów