A - R DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-22 godz. 18:23:09
Numer KRS: 0000322442
Numer REGON: 093195617
Numer NIP: 5542589500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/294195/21/252]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA R DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość OSIELSKO2009-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIELSKO ulica KOLONIJNA nr domu 2 kod pocztowy 86-031 poczta OSIELSKO kraj POLSKA 2009-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 30.12.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN PARADOWSKI BYDGOSZCZ UL. GDAŃSKA 32/6 A, REP. A NR 9967/2008; AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2009 R., REP. A NR 234/2009 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZED NOT. MARCINEM PARADOWSKIM -ZMIANA § 7.2009-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-01-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. -KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DOKONUJE SIĘ PRZEKSZTAŁCENIE A-R DACH SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ A-R DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSIELSKU. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPI Z CHWILĄ WPISU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DNIA 30.12.2008 R. A-R DACH SPÓŁKA CYWILNA ROBERT MROCZEK I ARKADIUSZ TALAREK DZIAŁALI NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENTA URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZ NR 91012 I WÓJTA GMINY WIELKA NR 633/08 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM PARADOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY REP. A NR 9967/2008.2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2009-01-29 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - ZŁ2009-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2009-01-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ EDWARD2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - ZŁ2009-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2009-01-29 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2009-01-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ EDWARD2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-01-29 do dziś
225 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2009-01-29 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-01-29 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-01-29 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-01-29 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-01-29 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-01-29 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-01-29 do dziś
943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-01-29 do dziś
1042 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2009-01-29 do dziś
1142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANE2009-01-29 do dziś
1216 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2009-01-29 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKŁASYFIKOWANE2009-01-29 do dziś
1441 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2009-01-29 do dziś
1543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-01-29 do dziś
1642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-01-29 do dziś
1742 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-01-29 do dziś
1841 20 Z ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2009-01-29 do dziś
1942 91 Z BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-01-29 do dziś
2043 99 Z STAWIANIE RUSZTOWAŃ2009-01-29 do dziś
2143 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2009-01-29 do dziś
2242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-01-29 do dziś
2316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-01-29 do dziś
2443 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2009-01-29 do dziś
2543 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2009-01-29 do dziś
2643 99 Z WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2009-01-29 do dziś
2743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKÓW I BUDOWLI2009-01-29 do dziś
2843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2009-01-29 do dziś
2943 21 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-01-29 do dziś
3043 29 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2009-01-29 do dziś
3143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2009-01-29 do dziś
3243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2009-01-29 do dziś
3343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2009-01-29 do dziś
3416 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2009-01-29 do dziś
3543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-01-29 do dziś
3643 31 Z TYNKOWANIE2009-01-29 do dziś
3743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-01-29 do dziś
3843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-01-29 do dziś
3943 33 Z SZTUKATORSTWO2009-01-29 do dziś
4043 34 Z MALOWANIE2009-01-29 do dziś
4143 34 Z SZKLENIE2009-01-29 do dziś
4243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-01-29 do dziś
4343 99 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2009-01-29 do dziś
4446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-01-29 do dziś
4523 61 Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH2009-01-29 do dziś
4646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-01-29 do dziś
4746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-01-29 do dziś
4846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2009-01-29 do dziś
4946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-01-29 do dziś
5046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-01-29 do dziś
5146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-01-29 do dziś
5246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-01-29 do dziś
5346 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-01-29 do dziś
5447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2009-01-29 do dziś
5547 99 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-29 do dziś
5623 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ2009-01-29 do dziś
5749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2009-01-29 do dziś
5849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2009-01-29 do dziś
5977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-01-29 do dziś
6077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-29 do dziś
6171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-01-29 do dziś
6271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-01-29 do dziś
6381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-01-29 do dziś
6481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-01-29 do dziś
6581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2009-01-29 do dziś
6623 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU2009-01-29 do dziś
6723 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH2009-01-29 do dziś
6825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIALALNOŚCI USŁUGOWEJ2009-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2010 okres ROK 20092010-05-18 do dziś
2data złożenia 30.03.2011 okres ROK 20102011-04-07 do dziś
3data złożenia 22.03.2012 okres ROK 20112012-03-30 do dziś
4data złożenia 21.03.2013 okres ROK 20122013-03-22 do dziś
5data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
6data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
8data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
9data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
11data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
12data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20092010-05-18 do dziś
2ROK 20102011-04-07 do dziś
3ROK 20112012-03-30 do dziś
4ROK 20122013-03-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20092010-05-18 do dziś
2ROK 20102011-04-07 do dziś
3ROK 20112012-03-30 do dziś
4ROK 20122013-03-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów