A - R DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000322442
Numer REGON: 093195617
Numer NIP: 5542589500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[RDF/490165/23/931]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA R DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość OSIELSKO2009-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIELSKO ulica UL. SZOSA GDAŃSKA nr domu 81 kod pocztowy 86-031 poczta OSIELSKO kraj POLSKA 2022-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 30.12.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN PARADOWSKI BYDGOSZCZ UL. GDAŃSKA 32/6 A, REP. A NR 9967/2008; AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2009 R., REP. A NR 234/2009 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZED NOT. MARCINEM PARADOWSKIM -ZMIANA § 7.2009-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-01-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. -KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH DOKONUJE SIĘ PRZEKSZTAŁCENIE A-R DACH SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ A-R DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSIELSKU. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPI Z CHWILĄ WPISU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA MOCY UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DNIA 30.12.2008 R. A-R DACH SPÓŁKA CYWILNA ROBERT MROCZEK I ARKADIUSZ TALAREK DZIAŁALI NA PODSTAWIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENTA URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZ NR 91012 I WÓJTA GMINY WIELKA NR 633/08 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM PARADOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY REP. A NR 9967/2008.2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2009-01-29 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - ZŁ2009-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAREK2009-01-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ EDWARD2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - ZŁ2009-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2009-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROCZEK2009-01-29 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2009-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-01-29 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-01-29 do dziś
341 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2009-01-29 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-01-29 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-01-29 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-01-29 do dziś
746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-01-29 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2009-01-29 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.03.2010 okres ROK 20092010-05-18 do dziś
2data złożenia 30.03.2011 okres ROK 20102011-04-07 do dziś
3data złożenia 22.03.2012 okres ROK 20112012-03-30 do dziś
4data złożenia 21.03.2013 okres ROK 20122013-03-22 do dziś
5data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
6data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
8data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
9data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
10data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
11data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
12data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
13data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
14data złożenia 24.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20092010-05-18 do dziś
2ROK 20102011-04-07 do dziś
3ROK 20112012-03-30 do dziś
4ROK 20122013-03-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20092010-05-18 do dziś
2ROK 20102011-04-07 do dziś
3ROK 20112012-03-30 do dziś
4ROK 20122013-03-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-15 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów