DOBROPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000322364
Numer REGON: 200295839
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250396/20/206]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2009-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 200295839 NIP 72316156852010-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2013-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość STARY LASKOWIEC2012-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość STARY LASKOWIEC nr domu 4 kod pocztowy 18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA 2012-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2008 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 6697/2008 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2009-01-27 do dziś
212.05.2010 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 2727/2010 ZMIENIONO § 72010-05-31 do dziś
328.12.2012 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 6356/2012 ZMIENIONO § 2, § 8, § 9, § 10, § 13, § 14 UST. 1, § 16 UST. 1, UST. 3 PKT 2 28.12.2012 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 6360/2012 ZMIENIONO § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 14 UST. 1, § 16 UST. 1, UST. 3 PKT 22013-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2007496542013-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000442517 2013-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROPLAST FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459082472013-01-18 do dziś
4. Numer KRS0000404303 2013-01-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-01-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-01-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-01-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2013-01-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-01-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-01-27 do dziś
223 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2009-01-27 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-01-27 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-01-27 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-01-27 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-01-27 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-01-27 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-01-27 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-27 do dziś
1022 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2011 okres 17.05.2010 ROK -31.12.2010 ROK2011-07-20 do dziś
2data złożenia 03.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-13 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-10-17 do dziś
4data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
5data złożenia 22.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
6data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
7data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
8data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.05.2010 ROK -31.12.2010 ROK2011-07-20 do dziś
22011 ROK2012-07-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji23.08.2013 R. - UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW W KN MARKA WATRAKIEWICZA W WARSZAWIE, REP. A NR 5428/20132013-09-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMROT2013-11-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ MARCIN2013-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-05-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2016-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności23.08.2013 R. - UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW W KN MARKA WATRAKIEWICZA W WARSZAWIE, REP. A NR 5428/20132013-09-23 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów