„WPA - INWESTYCJE BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000322348
Numer REGON: 020898333
Numer NIP: 8961476179
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-02-15
Sygnatura akt[RDF/468756/23/423]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„WPA INWESTYCJE BUDOWLANE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ORLA nr domu 10 nr lokalu 1B kod pocztowy 53-143 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2009 R., REP. A NR 415/2009, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA S.C. WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 72009-01-28 do dziś
215.03.2010 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK NR 7, REP. A NR 5152/2010 WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE: § 1 UST. 1, § 3, § 4 UST. 4 I NADAJE SIĘ NOWE BRZMIENIE2010-03-24 do dziś
329.05.2013R., ASESOR NOTARIALNY MONIKA BARCZUK ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY ŁACNEJ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY IWONY ŁACNEJ, ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA, RYNEK 7 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 10842/2013, ZMIANA: § 1 PKT. 4 UMOWY SPÓŁKI.2013-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILISOWSKI2010-03-24 do dziś
2. ImionaWITOLD ARTUR2010-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2015-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2009-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILISOWSKI2013-06-25 do dziś
2. ImionaWITOLD ARTUR2013-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWILISOWSKA2015-04-02 do dziś
2. ImionaLARYSA AGNIESZKA2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-04-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-24 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-24 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-24 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-24 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-03-24 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-24 do dziś
2data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
3data złożenia 19.03.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-03-22 do dziś
4data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-25 do dziś
5data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
8data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-25 do dziś
9data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-26 do dziś
10data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-26 do dziś
11data złożenia 15.02.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-15 do dziś
12data złożenia 15.02.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-15 do dziś
13data złożenia 15.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-24 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-22 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-24 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-03-22 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-15 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-15 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-02-062023-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów