BUSINESS-NET W. ŻÓŁTOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000322285
Numer REGON: 141720417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-07-07
Sygnatura akt[RDF/328421/18/264]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141720417 NIP 70101650192010-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS-NET W. ŻÓŁTOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2010-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CHOCHOŁOWSKA nr domu 9 kod pocztowy 02-935 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 17.12.2008 R.2009-01-27 do dziś
212.02.2010 -ZMIENIONO § 16 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI 12.02.2010 -ZMIENIONO § 21 UMOWY SPÓŁKI 15.02.2010 -ZMIENIONO § 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI 12.02.2010 -ZMIENIONO § 1 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2010-03-02 do dziś
316.03.2015R., ZMIANA: §§ 4 PKT 1 LIT C, 15 PKT 1 LIT A I B, PKT 2 PREAMBUŁY2015-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓŁTOWSKI2009-01-27 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2009-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2009-01-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KRZYSZTOF2009-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-01-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2009-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOFTWARE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471651932015-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000503480 2015-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓŁTOWSKI2009-01-27 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2009-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-01-27 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-01-27 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-01-27 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-01-27 do dziś
547 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-27 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-01-27 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów