„ENCO PRODUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000322153
Numer REGON: 220725589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346250/21/881]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENCO PRODUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina NOWA WIEŚ LĘBORSKA miejscowość NOWA WIEŚ LĘBORSKA2009-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA WIEŚ LĘBORSKA ulica GRUNWALDZKA nr domu 38 kod pocztowy 84-351 poczta NOWA WIEŚ LĘBORSKA kraj POLSKA 2009-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 09.01.2009 R. PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ DĘBSKĄ-MIKLIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LĘBORKU, REPERTORIUM A NUMER 165/20092009-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2014-02-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-01-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-01-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2014-07-08 do dziś
2. ImionaKAROL ADAM2014-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2014-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ POTRZEBY WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2009-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA2014-02-11 do dziś
2. ImionaKAROL2014-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES SPÓŁKI CZŁONEK ZARZĄDU2014-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2013-02-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DANUTA2013-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2014-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 1 PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH2009-01-26 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-26 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-01-26 do dziś
482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-01-26 do dziś
514 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2009-01-26 do dziś
614 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2009-01-26 do dziś
714 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2009-01-26 do dziś
814 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2009-01-26 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-01-26 do dziś
1014 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2021-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2010 okres 2009 ROK2010-05-12 do dziś
2data złożenia 04.07.2011 okres 20102011-09-09 do dziś
3data złożenia 04.06.2012 okres 20112012-06-22 do dziś
4data złożenia 04.07.2013 okres 20122013-11-13 do dziś
5data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
6data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
7data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
8data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-16 do dziś
9data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
10data złożenia 24.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
11data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-05-12 do dziś
220102011-09-09 do dziś
320112012-06-22 do dziś
420122013-11-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-05-12 do dziś
220102011-09-09 do dziś
320112012-06-22 do dziś
420122013-11-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów