SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000321834
Numer REGON: 330089450
Numer NIP: 6730011120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535110/23/928]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3300894502009-01-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM”2009-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S-296 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2009-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2009-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECINEK ulica SŁOWIAŃSKA nr domu 6 nr lokalu 34 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2009-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.02.1996 R. 22.02.2008 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU 14.11.2008 R., ZMIANA PAR. 42009-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2009-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU2009-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIEGAŃSKI2017-07-03 do dziś
2. ImionaKAMIL RYSZARD2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-03 do dziś
21. NazwiskoKOPKIEWICZ2017-07-03 do dziś
2. ImionaBARTOSZ PIOTR2017-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-03 do dziś
31. NazwiskoTEDERKO2009-01-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ADAM2009-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2009-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-21 do dziś
41. NazwiskoWASIK2009-01-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2009-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2009-01-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2009-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGAN2009-01-21 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2009-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYL2009-01-21 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2009-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2009-01-21 do dziś
2. ImionaLUCYNA2009-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKUBICKI2009-01-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MARIAN2009-01-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI I WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDU ZWYKŁEGO Z ZACHOWANIEM UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAPISÓW ART. 54 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELNCZE Z 16 WRZEŚNIA 1982 R. (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).2009-01-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-01-21 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-21 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.11.2010 okres 2009 R.2010-11-12 do dziś
2data złożenia 28.12.2011 okres 2010 ROK2012-01-03 do dziś
3data złożenia 10.12.2012 okres 2011 ROK2012-12-18 do dziś
4data złożenia 09.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-26 do dziś
5data złożenia 28.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-04 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
7data złożenia 12.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
8data złożenia 01.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
9data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
10data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11data złożenia 26.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
12data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
13data złożenia 20.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-20 do dziś
14data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-11-12 do dziś
22010 ROK2012-01-03 do dziś
32011 ROK2012-12-18 do dziś
42012 ROK2013-07-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-20 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2010-11-12 do dziś
22010 ROK2012-01-03 do dziś
32011 ROK2012-12-18 do dziś
42012 ROK2013-07-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów