AQUA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000321753
Numer REGON: 220738043
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-12-04
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20368/20/453]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 66 nr lokalu 3 kod pocztowy 80-423 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 GRUDNIA 2008 R. NR REP. A 27282/2008 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 71/73 M. 102009-01-20 do dziś
222.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 6374/2019, NOTARIUSZ JOANNA MILLER, KANCELARIA NOTARIALNA UL. J. UPHAGENA 21/3, GDAŃSK, ZMIANA §6 UMOWY2019-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDAKOWSKI2020-12-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH2020-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2009-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARÓWNO ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2009-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDAKOWSKI2020-12-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-27 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-27 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-03-27 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-27 do dziś
532 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2015-03-27 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-27 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2019-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 20.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
2data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-22 do dziś
3data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
5data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
7data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
8data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-22 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-06-22 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów