HERWART SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000321689
Numer REGON: 301028570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224797/20/223]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERWART SPÓŁKA JAWNA2009-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ZBĄSZYŃSKA nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 60-359 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131 GRUDNIA 2008 R.2009-01-19 do dziś
227.03.2020R.- ZMIENIONO: CZĘŚĆ WSTĘPNĄ, § 1 UST. 1, § 3 UST. 1 I 4 ORAZ § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2020-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERWART STRZELEC2009-01-19 do dziś
2. ImionaMARIA2009-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-01-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELEC2020-06-19 do dziś
2. ImionaWERONIKA MARIA2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-06-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW2009-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELEC2020-06-19 do dziś
2. ImionaWERONIKA MARIA2020-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERWART STRZELEC2009-01-19 do dziś
2. ImionaMARIA2009-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2009-01-19 do dziś
285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-01-19 do dziś
301 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2009-01-19 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-01-19 do dziś
546 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-01-19 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-01-19 do dziś
771 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-01-19 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-19 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2009-01-19 do dziś
1070 22 Z DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 19.01.2009 DO 31.12.20092019-04-24 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-04-24 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-04-24 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-04-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-04-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-04-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-24 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów