FIRMA „DARO” POTOCZNY-JAREMKO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 18:50:59
Numer KRS: 0000321588
Numer REGON: 650098560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-05-05
Sygnatura akt[RDF/485290/23/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 650098560 NIP 79200093512009-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „DARO” POTOCZNY-JAREMKO SPÓŁKA JAWNA2009-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2009-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica PRUCHNICKA nr domu 13 B kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2009-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.1993 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ -TEKST JEDNOLITY 20.11.2008 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ PAR. 2 UMOWY ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI 25.11.2008 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ 01.12.2008 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ -TEKST JEDNOLITY2009-01-16 do dziś
206.05.2014 R. - ZMIANA § 52014-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-01-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale25.11.2008 R. WSPÓŁNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „DARO” NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW POSTANOWILI PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ I PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIEM 1.12.2008 R. ZGODNIE Z TRYBEM ART. 26 PAR. 4 KSH. POPRZEDNIA REJESTRACJA: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA NR 4640 -POTOCZNY DARIUSZ, NR 4641 -JAREMKO ROBERT2009-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCZNY2009-01-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ARTUR2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAREMKO2009-01-16 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2009-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCZNY2009-01-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ARTUR2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAREMKO2009-01-16 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-01-16 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-01-16 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-01-16 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-01-16 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-06-10 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-10 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-06-10 do dziś
845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-06-10 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2014-06-10 do dziś
1049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów