SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BLIŹNIAK” W PŁOCICZU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000321570
Numer REGON: 340551870
Numer NIP: 5040050917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406830/22/924]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-01-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BLIŹNIAK” W PŁOCICZU2009-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina KAMIEŃ KRAJEŃSKI miejscowość PŁOCICZ2009-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOCICZ nr domu 186 nr lokalu 16 kod pocztowy 89-430 poczta KAMIEŃ KRAJEŃSKI kraj POLSKA 2009-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.01.20092009-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2009-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY, JEŻELI ZOSTALI USTANOWIENI2009-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZYGOWSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2022-02-07 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA2022-02-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA2022-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKA2018-08-09 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBETIN2018-08-09 do dziś
2. ImionaMAREK2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJODKOWSKA2022-02-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA2022-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.02.2010 okres 01.04.2009 DO 31.12.2009 R.2010-02-26 do dziś
2data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-27 do dziś
3data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
4data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
5data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
6data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
7data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
8data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
9data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
13data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009 DO 31.12.2009 R.2010-02-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-27 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009 DO 31.12.2009 R.2010-02-26 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-27 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów