EXCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000321528
Numer REGON: 220802321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/289069/21/325]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2009-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica WILEŃSKA nr domu 44 kod pocztowy 80-215 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 PAŹDZIERNIK 2008 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY UL. KOŁOBRZESKA NR 30, 80-394 GDAŃSK REPERTORIUM A NR 6953/2008.2009-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRASPA2009-01-16 do dziś
2. ImionaOLGA MAGDALENA2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500, - ZŁ2010-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULWIKOWSKI2010-07-07 do dziś
2. ImionaMARIAN JANUSZ2010-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-07-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22500, - ZŁ2010-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-07-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-01-16 do dziś
286 OPIEKA ZDROWOTNA2009-01-16 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-01-16 do dziś
466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-01-16 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-01-16 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-01-16 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-16 do dziś
882 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-16 do dziś
942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-01-16 do dziś
1043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-01-16 do dziś
1145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-01-16 do dziś
1246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-16 do dziś
1347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-16 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-01-16 do dziś
1573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-01-16 do dziś
1677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2010 okres 16.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
2data złożenia 15.06.2011 okres 2010 ROK2011-08-03 do dziś
3data złożenia 25.06.2012 okres ZA 2011 ROK2012-06-28 do dziś
4data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-10-29 do dziś
5data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
7data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
9data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
10data złożenia 05.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-05 do dziś
11data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
12data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
22010 ROK2011-08-03 do dziś
3ZA 2011 ROK2012-06-28 do dziś
420122013-10-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
8OD 01.04.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
22010 ROK2011-08-03 do dziś
3ZA 2011 ROK2012-06-28 do dziś
420122013-10-29 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
8OD 01.04.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji01.04.2016R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.04.206R., AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY REP. A NR 2874/20152016-05-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA PRZEZ LIKWIDATORA OLGĘ DRASPA2016-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDRASPA2016-05-30 do dziś
2. ImionaOLGA MAGDALENA2016-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności01.04.2016R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.04.206R., AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ AGNIESZKA ZAPARTY REP. A NR 2874/20152016-05-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów