EXCELL COSMETICS GROUP ŁUKASZ JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000321498
Numer REGON: 020917183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-22
Sygnatura akt[RDF/169286/19/691]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020917183 NIP 88220720012015-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELL COSMETICS GROUP ŁUKASZ JUSZCZYK SPÓŁKA JAWNA2009-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 49 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.12.2008 R.2009-01-15 do dziś
230.06.2015 R. - ZMIENIONO: § 2 I § 4 UMOWY SPÓŁKI. 21.09.2015 R. - ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-12-11 do dziś
319.01.2016R. - ZMIANA § 2 UST. 1 UMOWY.2016-04-29 do dziś
425.05.2016 R. - ZMIENIONO §4 UST. 2.2016-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2009-01-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZ2009-01-15 do dziś
2. ImionaMAREK SŁAWOMIR2009-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-01-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: MAREK MOROZ I ŁUKASZ JUSZCZYK. WSPÓLNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ŁĄCZNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB WSPÓLNEGO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZAWSZE WTEDY, GDY WARTOŚĆ PRZYSPORZENIA LUB OBCIĄŻENIA MAJĄTKOWEGO SPÓŁKI POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA WOLI LUB W WYNIKU CZYNNOŚCI PRAWNEJ, PRZEKROCZY KWOTĘ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. WSPÓLNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB WSPÓLNEGO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB Z PROKURENTEM ZAWSZE WTEDY, GDY WARTOŚĆ PRZYSPORZENIA LUB OBCIĄŻENIA MAJĄTKOWEGO SPÓŁKI POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA WOLI LUB W WYNIKU CZYNNOŚCI PRAWNEJ, PRZEKROCZY KWOTĘ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2009-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZYK2009-01-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2009-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZ2009-01-15 do dziś
2. ImionaMAREK SŁAWOMIR2009-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-15 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-15 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-01-15 do dziś
495 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-01-15 do dziś
596 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2009-01-15 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-01-15 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-01-15 do dziś
847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-15 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2016-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-18 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów