INTAX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000321425
Numer REGON: 120797534
Numer NIP: 6751402305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500924/23/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-07-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SOŁTYSOWSKA nr domu 12B nr lokalu LU 4 kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2008, NOTARIUSZ-MGR JULITA SZCZEPANIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 74/5 REPERTORIUM A NUMER 4343/20082009-01-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.04.2012 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANC. NOT. ANDRZEJA CIBY W KRAKOWIE PRZY UL. WIELOPOLE 16/3, 31-072 KRAKÓW, REP. A NR 2110/2012 -ZMIANA § 82012-05-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.10.2017R., REP.A NR 3287/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ JUSTYNA TUSZYŃSKA, ZMIANA W § 7 UST.2, § 18.2018-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTAX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200243292009-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000234270 2009-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ2012-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJKA2021-01-21 do dziś
2. ImionaSARA KLAUDIA2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoONDERKA2009-01-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2009-01-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-01-16 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-01-16 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-01-16 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2018-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.10.2010 okres 16.01.2009-31.12.20092010-11-24 do dziś
2data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-02 do dziś
3data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-21 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
5data złożenia 27.01.2014 okres 01.01.2013 R. - 31.12.2013 R.2014-01-30 do dziś
6data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
9data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
10data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
12data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
13data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
14data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.01.2009-31.12.20092010-11-24 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-02 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-21 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
501.01.2013 R. - 31.12.2013 R.2014-01-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów