BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000321381
Numer REGON: 141704938
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[RDF/383989/22/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141704938 NIP 52135136772010-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL.LOTNIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 00-976 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 2008, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI W WARSZAWIE, REP. A 27716/20082009-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANGO FILM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0152953112009-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000145477 2009-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2011-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2009-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZATORSKA TROJANOWSKA2015-01-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2009-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2009-01-13 do dziś
274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-01-13 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-13 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-01-13 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-01-13 do dziś
659 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2009-01-13 do dziś
759 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-01-13 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-01-13 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-13 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-01-13 do dziś
1171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-01-13 do dziś
1273 1 REKLAMA2009-01-13 do dziś
1373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2010 okres 18.12.2008 -31.12.20092010-07-14 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 20102011-07-04 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
4data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
5data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
6data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
7data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
9data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
10data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
13data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.12.2008 -31.12.20092010-07-14 do dziś
220102011-07-04 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.12.2008 -31.12.20092010-07-14 do dziś
220102011-07-04 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-11 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów