EXLINE SYSTEM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000321068
Numer REGON: 300996600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-10-21
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/26868/19/410]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXLINE SYSTEM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 19 kod pocztowy 60-749 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 05.12.2008 R. Z WYŁĄCZENIEM TIRETU W PAR. 4 O BRZMIENIU: „DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH”, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 8548/20082009-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRAS2009-01-09 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ TADEUSZ2009-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2009-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPKA2009-01-09 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2009-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2009-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRAS2009-01-09 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ TADEUSZ2009-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-01-09 do dziś
215 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-01-09 do dziś
316 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-01-09 do dziś
417 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-01-09 do dziś
518 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-01-09 do dziś
620 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-01-09 do dziś
721 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-01-09 do dziś
822 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-01-09 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-01-09 do dziś
1024 PRODUKCJA METALI2009-01-09 do dziś
1125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-01-09 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-01-09 do dziś
1326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-01-09 do dziś
1427 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-01-09 do dziś
1528 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-09 do dziś
1629 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-01-09 do dziś
1730 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-01-09 do dziś
1831 PRODUKCJA MEBLI2009-01-09 do dziś
1932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-01-09 do dziś
2033 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-01-09 do dziś
2137 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-01-09 do dziś
2238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-01-09 do dziś
2303 RYBACTWO2009-01-09 do dziś
2439 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-01-09 do dziś
2541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-01-09 do dziś
2642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-01-09 do dziś
2743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-01-09 do dziś
2845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-01-09 do dziś
2946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-09 do dziś
3047 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-01-09 do dziś
3149 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-01-09 do dziś
3250 TRANSPORT WODNY2009-01-09 do dziś
3351 TRANSPORT LOTNICZY2009-01-09 do dziś
3408 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-01-09 do dziś
3552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-01-09 do dziś
3653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-01-09 do dziś
3755 ZAKWATEROWANIE2009-01-09 do dziś
3856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-01-09 do dziś
3958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-01-09 do dziś
4059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-01-09 do dziś
4160 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2009-01-09 do dziś
4261 TELEKOMUNIKACJA2009-01-09 do dziś
4362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-01-09 do dziś
4463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-01-09 do dziś
4510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-01-09 do dziś
4664 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-01-09 do dziś
4768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-01-09 do dziś
4869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-01-09 do dziś
4970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-01-09 do dziś
5071 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-01-09 do dziś
5172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-01-09 do dziś
5273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-01-09 do dziś
5374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-01-09 do dziś
5477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-01-09 do dziś
5578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-01-09 do dziś
5611 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-01-09 do dziś
5779 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-01-09 do dziś
5880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-01-09 do dziś
5981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-01-09 do dziś
6082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-01-09 do dziś
6185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2009-01-09 do dziś
6286 OPIEKA ZDROWOTNA2009-01-09 do dziś
6390 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-01-09 do dziś
6495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-01-09 do dziś
6596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-01-09 do dziś
6612 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-01-09 do dziś
6713 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-01-09 do dziś
6814 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
2data złożenia 24.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
3data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
301.01.2011 DO 31.12.20112012-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
301.01.2011 DO 31.12.20112012-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów