ARTORAL SCIENCE & ELEGANCE - M. BOLEK, M. MOLENDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000320491
Numer REGON: 220718276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[RDF/280769/21/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTORAL SCIENCE & ELEGANCE -M. BOLEK, M. MOLENDA SPÓŁKA JAWNA2010-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 50 kod pocztowy 80-257 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117 GRUDZIEŃ 2008 ROK2008-12-23 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2010 R. ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1, PAR. 7, PAR. 8.2010-10-15 do dziś
3UCHWAŁA Z DNIA 16.05.2011 R. -ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-06-09 do dziś
401.09.2015R., ZMIENIONO PARAGRAF 62015-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK2008-12-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HENRYK2008-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLENDA2008-12-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAROL2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-23 do dziś
MOLENDA2008-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2008-12-23 do dziś
MARKUS2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK2008-12-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ HENRYK2008-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-23 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2015-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2015-10-21 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-21 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-21 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów