„BUDOPLAN CZESŁAW ŚWIERCZEK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000320478
Numer REGON: 008088862
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/34925/20/863]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008088862 NIP 89902030532013-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPLAN CZESŁAW ŚWIERCZEK” SPÓŁKA JAWNA2008-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2008-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica TARNOGAJSKA nr domu 18 kod pocztowy 50-512 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2008 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAMIESZCZONA JAKO ZAŁĄCZNIK W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ „BUDOPLAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM JANEM TARKOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 7A IIP., REP. A NR 20414/2008,2008-12-23 do dziś
229.11.2011 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 12089/2011 -ZMIENIONO: § 7, § 10, § 17, § 20; WYKREŚLONO: § 21.2012-01-04 do dziś
319.06.2013 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 8467/2013, ZMIENIONO: §7, §10, §20.2013-09-27 do dziś
402.03.2018 R., MIKOŁAJ CHRZĄSTEK, ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA JANA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 4336/2018, ZMIENIONO: §7, §9, §10.2018-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-12-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale18.12.2008 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW BUDOPLAN SP. Z O.O. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ „BUDOPLAN CZESŁAW ŚWIERCZEK” SPÓŁKĘ JAWNĄ, NOTARIUSZ JAN TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 7A IIP., REP. A NR 20414/2008, PODSTAWA PRAWNA: ART. 551 I NAST. K.S.H.,2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDOPLAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-12-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000174549 2008-12-23 do dziś
5. Numer REGON0080888622008-12-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK2008-12-23 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2008-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK2018-04-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2018-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK2018-04-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2018-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIERCZEK2008-12-23 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2008-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚWIERCZEK2018-04-20 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2018-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2008-12-23 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-23 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-23 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-23 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-12-23 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-12-23 do dziś
723 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2008-12-23 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-23 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-12-23 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2009 okres 23.12.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.12.2008 R.-31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów